2017. június 1 – Búcsú a DPD szerinti jelöléstől


 

CLP - Véget ér a keverékekre vonatkozó átmeneti időszak

 

2017. május 31.-ével véget ér a forgalomba levő keverékekre vonatkozó türelmi időszak.  

Az 1272/2008/EK rendelet 62. cikkének értelmében valamennyi keverék a CLP rendelet előírásainak megfelelő címkével és csomagolással és természetesen a megfelelő osztályozást tartalmazó biztonsági adatlappal hozható forgalomba.

A CLP rendelet bevezetése egy hosszú folyamat végpontjának tekinthető, amely jelentős változásokat és feladatokat jelentett (és fog jelenteni, lásd jelen cikk végén) a vegyi anyagokkal/keverékekkel foglalkozó cégeknek.  

Biztonsági adatlapok aktualizálása a CLP előírásai szerint

CLP szerinti címketerv készítése

  2017. június 1 – Búcsú a DPD szerinti jelöléstől

Jogszabályváltozások hatása a biztonsági adatlapokra


Az elmúlt 15 évben hazánkban, és az Európai Unió más tagországaiban a kémiai biztonság területén egy dinamikusan változó jogszabályi környezetet tapasztalhattunk, melynek köszönhetően a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményei is jelentősen megváltoztak mind az anyagok, mind a keverékek tekintetében.

A biztonsági adatlapokat minden esetben szükséges megfeleltetni az adott időpontban hatályos jogszabályoknak amelyek meghatározzák az adatlapok tartalmi és formai követelményeit. Mindez - a speciális szakértelmet igénylő szakterületből adódóan – nem nevezhető egyszerű feladatnak.

A ToxInfo Kft. – mint piacvezető kémiai biztonsági szolgáltató – több mint 15 éve segíti partnereit a vonatkozó előírások betartásában, ezáltal a mindennapi gyakorlatban tapasztalva meg az elmúlt időszak jogszabályváltozásait.

Jelen cikkünkben a múltban bekövetkezett fontosabb változásokat, és a nem túl távoli jövőt tekintjük át nagy vonalakban, hogy méltó módon vehessünk „búcsút” a jól ismert (és megszokott) narancssárga veszélyszimbólumoktól.

 

A kémiai biztonsági törvény, avagy a DSD/DPD osztályozás

 

Ez alatt egészen pontosan a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet (DSD), illetve a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvet (DPD) értjük, melyeket akkoriban Magyarországon a kémiai biztonság alaptörvényébe, a 2000. évi XXV. törvénybe, és annak végrehajtási utasításába, a 44/2000 EüM rendeletbe integráltak.

Ez volt az első EU konform osztályozási, és címkézési rendszer hazánkban a veszélyes anyagok és keverékek vonatkozásában. Fenti jogszabályok hatályba lépésekor Magyarország még nem csatlakozott ugyan az Európai Unióhoz, de már átvettük az EU egységes jelölésrendszerét.

A biztonsági adatlapokon, és a címkéken megjelentek a kockázatokra utaló R-mondatok, a biztonságos használatra utaló S-mondatok, illetve a narancssárga alapon fekete veszélyszimbólumok.

Bár az elmúlt években számos változás történt a fenti jogszabályok tekintetében, ennek ellenére a veszélyes keverékek esetében a mai napig találkozhatunk a DPD jelölésrendszerével a biztonsági adatlapokban (de, csak 2017. június 1-ig!).

 

REACH hatása a biztonsági adatlapokra

 

Lényeges változást hozott a kémiai biztonságban az Európai Unió új vegyi anyag szabályozása a REACH, amely a Registration (regisztráció), Evaluation (értékelés), Authorization (engedélyezés) of CHemicals szavakból alkotott betűszó.

A korábban erre vonatkozó közel 40 irányelv helyett ebben az egyetlen rendeletben szabályozták a vegyi anyagokkal kapcsolatos gyártói/importálói, továbbfelhasználói, forgalmazói, valamint hatósági feladatokat. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba, és attól kezdve a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit a REACH rendelet II. melléklete határozta meg.

Ekkor már tervben volt a GHS (Globally Harmonized System) európai bevezetése is.

 

CLP – a GHS megjelenése az Uniós jogrendben

 

Fentieket követően megérkezett az 1272/2008/EK rendelet (CLP), amelyet a fent említett GHS európai bevezetésének tekinthetünk.

A CLP egy teljesen új jelölésrendszert integrált a kémiai biztonságba, amely gyökeres változásokat hozott az anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását érintően, így a biztonsági adatlapok ismételt változását eredményezte szigorú határidőkhöz kötve a teljes átállást.

A korábbi veszélyszimbólumok helyett a CLP piros határszegéllyel ellátott rombusz alakú grafikai kompozíciókat, piktogramokat használ. Az előző szabályozással ellentétben veszélyességi osztályokat alkalmaz, melyek egy vagy több veszélyességi kategóriát foglalnak magukba, továbbá az ENSZ GHS szerinti két figyelmeztetést is – „Veszély” és „Figyelem” – a veszély súlyának jelzésére. A DPD/DSD által korábban használt R, és S-mondatokat H, és P-mondatokkal váltja fel, illetve a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatokat (EUH) is alkalmazza.

 

A 453/2010/EU rendelet hatása

 

A CLP adattartalmát a 453/2010/EU rendelet léptette hatályba a REACH II. mellékletének módosításával, újabb nagymértékű változást hozva a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeiben.

2010. december 1.-ét követően, az anyagokat kizárólag a CLP szerint kellett osztályozni, a keverékek esetében ez a határidőt 2015. június 1.-re datálták. A 453/2010/EU rendelet I. melléklete értelmében a keverékeket vagy a korábbi DPD előírásai szerint osztályozták a 2015-ös határidőt megelőzően, vagy kettős besorolást kellett alkalmazni, ahol már alkalmazható volt a CLP jelölésrendszere.

Tehát a 2010. december 1. - 2015. június 1. közötti időszak a keverékek vonatkozásában átmeneti időszaknak tekinthető (és bizonyos feltételek teljesülése esetén ez a határidő 2017. június 1-ig tart).

A 453/2010/EU rendelet II. mellékletének hatályba lépését követően 2015. június 1.-ét követően már kizárólag a CLP előírásai az irányadóak, azonban nem feledkezhetünk meg a keverékek tekintetében a 2017. június 1.-i határidőről sem, mellyel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

 

Jelenünk és közeljövőnk - Az (EU) 2015/830 rendelete

 

A jelenleg érvényben lévő szabályozás a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete, mely a 453/2010/EU rendelet módosításaként érkezett a tavalyi évben.

Azon kívül, hogy ez a jogszabály egységes formába foglalta a 453/2010/EU rendelet I. és II. mellékletét, leginkább apró formai, és kevés tartalmi változást hozott elődjéhez képest.

 

HATÁRIDŐK


2017. június 1.-ig:


A keverékek vonatkozásában beszéltünk átmeneti időszakról, amely 2010. december 1., és 2015. június 1. közé tehető, ugyanis ezen időpontot követően a keverékeket már a CLP rendelet előírásainak megfelelően kell osztályozni és csomagolni/címkézni. Az átmeneti időszak teljes egészében mégis 2017. június 1.-ig tart. Ennek oka, hogy a 2015. június 1. előtt már forgalomban lévő keverék esetében 2017. június 1.-ig még használható a DPD szerinti osztályozás, címkézés, és csomagolás.

 

2017. május 31 után:


Fontos! 2017. május 31 után nem lesz türelmi időszak, tehát ezután semmilyen körülmények között nem fordulhat elő a DPD jelölésrendszer szerinti termékcímke, függetlenül attól, hogy már tartalmazza a CLP szerinti osztályozást is.

A fenti határidőt megelőzően a teljes átállásra célszerű már most felkészülni, illetve a raktárkészleteket átvizsgálni, a partnerektől a DPD szerint címkézett termékeket visszahívni, vagy helyben átcímkézni.

Fontos megjegyeznünk, hogy címkézni kizárólag a biztonsági adatlap tartalmával megegyezően szabad! Az átállási folyamat első lépése a biztonsági adatlapok megfeleltetése a hatályos jogszabályoknak!

 

A jövő…


A DPD közel 17 év után ugyan el fog tűnni, de ez nem jelenti azt, hogy a biztonsági adatlapok a határidőt követően már egyáltalán nem fognak változni és a vegyi anyagokkal/keverékekkel foglalkozó cégeknek csökkennének a kémiai biztonsággal kapcsolatos teendői, feladatai.

A vonatkozó rendeletek folyamatosan módosulnak, és a globális harmonizációs törekvések ellenére továbbra is – részben - megmaradnak a lokális szabályozások a kémiai biztonságban.

 

A ToxInfo Kft. továbbra is elkötelezetten támogatja partnereit az átállás teljes folyamatában.

További tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat:

ToxInfo ügyfélszolgálat