A biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok

A Kormány 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

 

2. A biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok

4. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti, fertőtlenítésre használt biocid termék gyártásához szükséges alkohol mint hatóanyag bármely forrásból beszerezhető.

5. § A biocid termék gyártásához engedéllyel rendelkező engedélyes biztosítja, hogy a  4.  §-ban meghatározott hatóanyag a gyártáshoz szükséges minőségi követelményeknek megfelel.

 

3. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti adóraktár engedélyes az  engedélyében foglaltaktól eltérően az  528/2012/EU rendelet 55.  cikk (1)  bekezdése alapján az  illetékes nemzeti hatóság által kiadott ideiglenes biocid engedélyben számára meghatározott összetételű fertőtlenítőszert alkoholtermékből részleges denaturálási eljárás alkalmazása nélkül gyárthat oly módon, hogy a  gyártást az  adóraktári engedély módosítása nélkül az  állami adó- és vámhatóság részére legkésőbb a  gyártás tervezett megkezdését megelőző 12 órával bejelenti.

(2) Az ideiglenes biocid engedélyben meghatározott összetételű fertőtlenítőszer (1) bekezdés szerinti gyártása esetén nem kell alkalmazni a Jöt. 133. § (2) bekezdését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés papír alapon is megtehető.

(4) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a  gyártó nevét, címét, az  előállítás kezdő időpontját, a  jövedéki termék felhasználásának rövid leírását.

(5) Az  (1)  bekezdés szerint előállított fertőtlenítőszer adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki terméknek minősül.

(6) Az  (1)  bekezdés szerinti fertőtlenítőszer előállítását az  adóraktár engedélyese legkésőbb az  ideiglenes biocid engedélyt megadó határozat visszavonásának vagy az engedély hatályának lejárati napján befejezi, és a befejezés időpontját bejelenti az állami adó- és vámhatóság részére.

7. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Jöt. 144. § (4) bekezdésétől eltérően a kizárólag az adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó által felhasználható denaturált alkohol mennyisége 1 m3 -re módosul. 4. Átmeneti és záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § A Kormány e  rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Letöltés: Magyar Közlöny 2020. évi 64. szám

 

Kapcsolódó cikk

A humánegészségügyi és fertőtlenítő termékek ideiglenes engedélyeztetése