A kémiai biztonság legfontosabb jogszabályai

Jogszabályváltozás-figyelő – A kémiai biztonság legfontosabb jogszabályai

Jogszabályok kereséséhez használhatja weblapunk nyitó oldalán található keresőmezőt is.
A keresett jogszabály számának, vagy releváns kulcsszavak megadásával gyorsan és egyszerűen megtekintheti, letöltheti a kémiai biztonság releváns jogszabályait.

 

A kémiai biztonság legfontosabb uniós jogszabályai

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.)

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.november 30.)

a kozmetikai termékekről.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.)

a mosó- és tisztítószerekről

 

 

A kémiai biztonság legfontosabb hazai jogszabályai

 

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

 

A kémiai biztonság legfontosabb jogszabályai cikkünk az “alap” jogszabályokat tartalmazza. A jogszabályok értelmezésekor a módosításokat is figyelembe kell venni! Az új és módosított jogszabályokat naprakész frissítéssel szintén megtalálja weboldalunkon.