Általános szerződési feltételek

ToxInfo – ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden Ügyfél, Felhasználó, Kapcsolattartó, valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit rögzíti a Szolgáltatás használatával kapcsolatban. Tartalmazza mindazokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek az SDS Kontroll Szolgáltatás és a https://sds-control-service.com/login weboldalon működtetett SDS Menedzsment Rendszer alkalmazás használatához szükségesek.

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásához és betartásához kötött, amelyek minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő, azt használó személyre vonatkoznak.

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF, az eseti megbízási szerződés és a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, ebben az esetben a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően köteles Ügyfelet értesíteni.

 

1. Az SDS Kontroll Szolgáltatás és az SDS Menedzsment Rendszer üzemeltetője és tulajdonosa:

ToxInfo Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Adószám: 23775376-2-42

EU adószám: HU23775376

Cégjegyzékszám: 01-09-977526

Székhely: H-1143 Budapest, Eleonóra utca 8., Magyarország

E-mail: ugyfelszolgalat@toxinfo.hu

Telefon: +36 70 335 8480

 

2. Fogalmak:

Szolgáltató:

Jelen szerződés 1. pontjában rögzített SDS Kontroll Szolgáltatás és SDS Menedzsment Rendszer üzemeltetője és tulajdonosa.

Ügyfél:

Szolgáltatóval közvetlenül kapcsolatban álló jogi személy, aki megbízza Szolgáltatót azzal, hogy az SDS Kontroll Szolgáltatáson keresztül monitorozza a biztonsági adatlapjainak kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályi megfelelőségét, ill. aki rendelkezik SDS Menedzsment Rendszer fiókkal, a hozzá tartozó felhasználói azonosítóval és jelszóval. Természetes személy nem lehet Ügyfél.

Kapcsolattartó:

Az a jogi vagy természetes személy, akit Ügyfél megbízott a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra, az SDS Menedzsment Rendszer használatára. Egy Ügyfélnek több kapcsolattartója is lehet.

Partner:

Ügyféllel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy, akivel Ügyfél dokumentumokat oszthat meg.  Partnert a rendszerbe Ügyfél rögzíti. Ügyfél több Partnert is rögzíthet a rendszerben.

SDS Kontroll Szolgáltatás:

A szolgáltatás keretében Szolgáltató folyamatosan nyomon követi a minőségtanúsítási rendszerbe felvett vegyi termékek biztonsági adatlapjainak a mindenkor hatályos kémiai biztonsági jogszabályoknak való megfelelőségét. Jogszabályváltozás esetén értesíti Ügyfelet a változással érintett adatlapok köréről és a szükséges intézkedésekről.

SDS Menedzsment Rendszer: 

Az SDS Menedzsment Rendszer egyedi hozzáférést biztosít Ügyfél és kapcsolattartója számára egy fájlkezelő alkalmazáshoz, amelyben egy helyen tárolhatja és menedzselheti Partnerei adatait, a termékeihez biztonsági adatlapokat és címketerveket tölthet fel és ezeket a rendszeren keresztül megoszthatja Partnereivel.

Egy Ügyfél annyi felhasználói fiókkal rendelkezik az SDS Menedzsment Rendszerben, amennyi kapcsolattartójának hozzáférést igényelt az alkalmazáshoz.

Biztonsági adatlap (SDS):

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének 31. cikkével (valamint módosításai) összhangban elkészített dokumentum.

Címketerv:

A kémiai biztonság jogszabályai által érintett anyagok és keverékek feliratozására és címkézésére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a termék biztonsági adatlapjában közölt információkkal összhangban elkészített kémiai biztonsági címkézési szövegtervezet.

Eseti megbízási szerződés:

Az Ügyfél személyére és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi rendelkezéseket tartalmazó szerződés, amely a mindenkor érvényes ÁSZF-fel együttesen értelmezendő.

Fél és Felek:

Szolgáltató és Ügyfél külön-külön, illetve együttesen.

Kiegészítő szolgáltatás:

Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatás, amely nem része a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásnak, de jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

Kliens oldali eszköz:

A szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges kliens oldali hardver és szoftver eszközök, amelyeket Ügyfél biztosít: hardver berendezések, operációs rendszer, szoftverek, internetes böngésző, internet kapcsolat.

Megrendelés:

Szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési ajánlat, melyre a Ptk. rendelkezései vonatkoznak.

Megrendelő:

Szerződés megkötését kezdeményező jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Megrendelő lap:

Szerződés megkötésére irányuló dokumentum, amely tartalmaz minden, a szolgáltatás megkötéséhez szükséges változó paramétert.

Minőségtanúsítási jel: 

Az SDS Kontroll Szolgáltatásban szereplő biztonsági adatlapokra igényelhető egy QR-kóddal ellátott minőségtanúsítási jel, ami tanúsítja, hogy az SDS folyamatos minőségellenőrzés alatt áll.

Munkaidő:

Munkanapokon 8 órától 16 óráig.

SDS ellenőrző oldal: 

Online felület, ahol információ szerezhető a biztonsági adatlapnak a lekérdezés időpontjában hatályos kémiai biztonsági jogszabályoknak való megfelelőségéről.

Szolgáltatás:

Szolgáltató által az eseti megbízási szerződés keretében elvégzendő és jelen ÁSZF-ben nevesített SDS Kontroll  Szolgáltatás és SDS Menedzsment Rendszer.

Szolgáltatási díj:

A szolgáltatások nyújtásának az eseti megbízási szerződésben meghatározott ellenértéke.

Vis Maior esemény:

Olyan előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott esemény (háború, polgári felkelés, terrorista cselekmények, sztrájk), amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

 

3. Szerződéses jogviszony létrehozása

A szerződéses jogviszony létrehozásának előfeltétele, hogy Ügyfél az ÁSZF-ben és a GDPR-ben leírtakat ismeri, tudomásul veszi és elfogadja.

Szerződéses jogviszony a Felek között olyan módon jöhet létre, hogy a megrendelő lapot, amely eseti megbízási szerződésnek minősül, Megrendelő a Szolgáltató számára hiánytalanul kitöltve, aláírva e-mailen visszajuttatja, azt Szolgáltató iktatja és visszaigazolja.

Megrendelő a megrendelésben közölt az adatok valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik.

Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időponttól kezdve nyújtja a szolgáltatást.

 

4. Az SDS Kontroll Szolgáltatás igénybevétele, funkciója

Szolgáltató az SDS Kontroll Szolgáltatást online platformon üzemelteti.

Csak azon Ügyfél jogosult a szolgáltatást igénybe venni, aki legalább egy lezárt megrendeléssel rendelkezik Szolgáltatónál. Ügyfél az igénybe vett szolgáltatásért szolgáltatási díjat fizet.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatással kapcsolatosan az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére. A szolgáltatásba csak azok a biztonsági adatlapok vehetőek fel, melyek a feltöltés időpontjában mindenben megfelelnek a hatályos kémiai biztonsági jogszabályoknak.

Szolgáltató a szerződés érvényességének időtartama alatt garantálja, hogy az eseti megbízási szerződésnek és a hatályos kémiai biztonsági jogszabályoknak megfelelően folyamatosan monitorozza az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatlapokat.

A biztonsági adatlapot érintő kémiai biztonsági jogszabályváltozás esetén értesítést küld Ügyfél részére, mely tartalmazza az érintett termék nevét, a megváltozott jogszabály címét, a jogszabályváltozás hatálybalépésének dátumát és a szükséges intézkedés típusát (aktualizálás vagy szakértői felülvizsgálat).

Amennyiben Ügyfél QR-kód elhelyezését kérte az adatlapokon, annak beszkennelésével a beolvasást végző készülék böngészőjében megjelenik az ellenőrző oldal, ahol az SDS adatait megadva (terméknév, forgalmazó neve) a rendszer tájékoztat a biztonsági adatlap naprakészségéről. Az oldal eléréséhez szükséges egy QR-kód beolvasására alkalmas eszköz, internet hozzáférés és egy böngésző.

 

5. Az SDS Menedzsment Rendszer rendeltetésszerű felhasználása, funkciója

Az SDS Menedzsment Rendszer egy web alapú alkalmazás, egy online platform, mely lehetőséget biztosít az Ügyfél által gyártott/forgalmazott/felhasznált vegyi anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak és a hozzájuk tartozó címketervek tárolására és Partnerekkel történő megosztására.

Az SDS Kontroll Szolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleknek lehetőségük van kiegészítő szolgáltatásként ügyfélfiók igénylésére az SDS Menedzsment Rendszer alkalmazásba.

Csak azon Ügyfél jogosult a szolgáltatást igénybe venni, aki megrendelte az SDS Kontroll Szolgáltatást. Ügyfél az igénybe vett szolgáltatásért szolgáltatási díjat nem fizet.

Az SDS Menedzsment Rendszer független az SDS Kontroll Szolgáltatástól. Az SDS Menedzsment Rendszer adatbázisába Ügyfél által feltöltött dokumentumokat Szolgáltató nem ellenőrzi, így nem garantálja azok hatályos kémiai biztonsági jogszabályi megfelelőségét.

Ügyfél e-mail-ben juttatja el a szolgáltatáshoz való hozzáférési igényét Szolgáltató ügyfélszolgálatának.

Szolgáltató az eseti megbízási szerződés hatálybalépését követően 5 (öt) munkanapon belül regisztrálja Ügyfelet a Rendszerben, és az ügyfélfiók elérhetőségének címét, a felhasználói azonosítóját és a belépési jelszavát automatikus e-mail üzenetben elküldi Ügyfél számára.

A jelszó megőrzéséért, valamint a felhasználói fiókban végzett műveletekért Ügyfél a felelős.

Egy adott termékhez kapcsolódóan Ügyfél kapcsolattartója csak egy biztonsági adatlapot és egy címketervet tölthet fel az alkalmazásba. Aktualizálás vagy új gyártói SDS feltöltése esetén a már létező dokumentumokat felülírja a rendszer.

A korábbi verziók jogszabály szerinti megőrzése Ügyfél kötelessége, ezért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Kapcsolattartónak lehetősége van a rendszerbe feltöltött termékek adatait és a hozzájuk társított dokumentumokat megosztani a Partnerekkel. A kiexportált megosztási analitika hatósági ellenőrzés során felhasználható a biztonsági adatlap átadási kötelezettség teljesítésének igazolására.

Az SDS Menedzsment Rendszer kizárólag szövegalapú dokumentumok (.docx, .pdf) tárolására és megosztására használható.

Az Ügyfél által feltöltött vagy a szolgáltatáson keresztül Partnereivel megosztott tartalomhoz fűződő valamennyi jog és felelősség az Ügyfélé.

Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy a tartalom a tulajdonában áll vagy jogosult annak használatára és a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogok és engedélyek Szolgáltató részére történő átadására, valamint Ügyfél tartalmának a szolgáltatásban vagy a szolgáltatáson keresztül történő felhasználása, megosztása nem sérti senki magánélethez fűződő jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait, szerzői jogait, szerződéses jogait vagy bármely más jogát.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszer használata nem helyettesíti a megfelelő nyilvántartások vezetését, a hatóságokkal, az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel történő megfelelő ügykezelést. Ügyfél a fenti feladatok ellátásának segítésére, a hatékony munkavégzés érdekében veszi igénybe az SDS Menedzsment Rendszert.

Szolgáltató az SDS Menedzsment Rendszer megismeréséhez szükséges dokumentációt elektronikus formában Ügyfél rendelkezésére bocsátja (Súgó).

Szolgáltató a szerződés érvényességének időtartama alatt vállalja, hogy a szerződésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő alkalmazást biztosít Ügyfél számára.

Szolgáltató a tartalomról rendszeres biztonsági mentéseket készít, ennek ellenére nem garantálja, hogy az adatok nem vesznek el vagy sérülnek meg.

Ügyfél vállalja, hogy a tartalom teljes és pontos másolatát a Szolgáltatástól független helyen is tárolja.

 

6. Feltölthető tartalmak, korlátozások:

Az SDS Menedzsment Rendszer nem egy általános dokumentum tároló és megosztó rendszer. A feltöltött tartalmaknak és a rendszer használatának összhangban kell lennie az 5. pontban rögzítettekkel.

A rendszerbe nem tölthetők fel video és kép formátumú dokumentumok, illegális és pornográf anyagok, valamint olyan tartalmak, amelyek felhasználáshoz Ügyfél nem rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal (lásd jelen szerződés 11. pontját).

Ügyfél köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

A szolgáltatás helytelen használatáért Ügyfelet terheli a felelősség, még abban az esetben is, ha a nem megfelelő tevékenységet Ügyfél alkalmazottja/kapcsolattartója követte el.

Ügyfél szavatolja, hogy a szolgáltatással összefüggésben futtatott alkalmazások, szoftverek jogszerű használatára jogosult.

Ügyfél a Szolgáltató alkalmazását kizárólag olyan információ továbbítására használhatja, amely nem jogszabálysértő, így különösen nem sérti Szolgáltató jó hírnevét és megfelel a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatának.

A kliens oldali eszközök beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről Ügyfél gondoskodik. Ügyfél felel a kliens oldali eszközökben keletkező kárért vagy adatvesztésért.

Ügyfél köteles gondoskodni a kliens oldali eszközeinek kártékony programoktól (vírusok, trójai programok stb.) mentes működtetéséről. Ügyfél felel a kártékony programok miatt kliens oldali eszközökben bekövetkezett károkozásért. Ügyfél felelőséggel tartozik Szolgáltató felé, ha a kliens oldali eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése Ügyfél adatain túlterjedő kárt okoz.

Ügyfél nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatással kapcsolatosan az Ügyfél által feltöltött adatok ellenőrzésére, amennyiben jogsértés vagy szerződésszegés gyanúja merül fel. Az Ügyfél által küldött/feltöltött dokumentumoknak szolgáltatásaink igénybevételével történő megosztásával Ügyfél jogot és engedélyt ad Szolgáltatónak a tartalom Szolgáltatásban és Szolgáltatáson keresztül történő felhasználására, módosítására.

 

7. Szellemi tulajdonhoz köthető jogok:

Ügyfél kijelenti, hogy az általa feltöltött anyagokkal, dokumentumokkal kapcsolatban szerzői és/vagy felhasználói jogokkal rendelkezik, a dokumentumok birtoklása harmadik fél érdekeit nem sérti.

Ügyfél az SDS Menedzsment Rendszerbe feltöltött dokumentumokat csak a 6. és 5. pontban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

Szolgáltató „Szellemi tulajdona” magában foglalja:

 • a szolgáltatásokat, ideértve a Szolgáltató tulajdonában álló szoftvereket;
 • Szolgáltató üzleti titkait, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és/vagy titkos információit.

Az Ügyfél Szolgáltató szellemi tulajdonát:

 • nem másolhatja le, nem teheti hozzáférhetővé és nem forgalmazhatja
 • nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához;
 • a Szolgáltató szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni;

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftvert egyoldalúan megváltoztatni, javítani, fejleszteni, amennyiben ez karbantartás vagy szolgáltatási szint növelés érdekében szükséges.

 

8. Kapcsolattartó jogai és kötelezettségei:

Kapcsolattartó tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által részére átadott hozzáférések kizárólag az Ő személyes felhasználására irányulnak, a hozzáféréshez szükséges adatokat illetéktelen személyeknek nem adja át.

 

9. Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) megfelelő Adatkezelési tájékoztatónk honlapunkon megtalálható. Szolgáltatásaink igénybevételével Ügyfél, Kapcsolattartó és Felhasználó hozzájárul adatainak rendeltetésszerű kezeléséhez.

Ügyfél kijelenti, hogy a megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek.

Ügyfél személyes adatainak változása esetén az ugyfelszolgalat@toxinfo.hu e-mail címen kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.

A szerződés lejártát követő ötödik munkanapig Szolgáltató törli az ügyfélfiókot, valamint Ügyfélnek és Kapcsolattartónak a rendszerben tárolt adatlapjait és egyéb dokumentumait.

 

10. Díjak, költségek:

Az SDS Kontroll Szolgáltatás, a biztonsági adatlapokra történő QR-kód igénylés, az SDS ellenőrző oldal használata és a szerződés meghosszabbítása a mindenkori díjszabás alapján történik.

Szolgáltató az igény felmerülésekor konkrét, részletes árajánlatot és leírást küld Ügyfél részére.

A Szolgáltatás biztosítása folyamán a biztonsági adatlapokkal kapcsolatosan felmerülő szükséges intézkedések (aktualizálás, szakértői ellenőrzés, stb.), valamint a szerződés meghosszabbításának díja Szolgáltató mindenkori üzletpolitikája és árlistája alapján kerül kiszámlázásra.

A fizetési módról az Ügyfél részére kiküldött árajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmaz részletes információt. Ügyfél a díjat banki átutalással fizeti vagy proforma számla alapján vagy utólagosan, a számlán meghatározott fizetési határidőig.

Szolgáltató jogosult a díjszabási feltételeket megváltoztatni. Az esetleges változásokat weblapján közzéteszi és Ügyfeleit a változás hatálybalépése előtt legalább 60 nappal írásban értesíti. Az Ügyfél által előre kifizetett időszak alatt Szolgáltató a díjszabási feltételeken nem módosíthat.

 

11. Felelősség kizárása:

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal arra nézve, hogy a https://sds-control-service.com/login weboldalon működtetett SDS Kontroll Szolgáltatás és SDS Menedzsment Rendszer mindig és minden esetben működőképes, elérhető, vagy hibamentes lenne. Ennek megfelelően Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen ebből fakadó következményért vagy anyagi kárért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az online platform hibás működéséből eredő károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 • Ügyfél/felhasználó műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága;
 • a műszaki berendezés vagy a szolgáltatás helytelen vagy rendeltetésellenes használatai;
 • a szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása más szolgáltató által nyújtott hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadása miatt;

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget – sem anyagi, sem erkölcsi értelemben – az SDS Menedzsment Rendszerbe Ügyfél által feltöltött és/vagy megosztott tartalmakért.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Ügyfél által a kémiai biztonság körébe tartozó jogszabályok rá vonatkozó előírásainak be nem tartása iránt.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Ügyfél felhasználói adatainak illetéktelen felhasználásából Ügyfélt ért károkért. Ügyfél felel a kliens oldali eszközökben keletkező kárért vagy adatvesztésért.

Szolgáltató nem felel Ügyfél által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha:

 • nincs tudomása bármely, az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
 • nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely valószínűsítené, hogy az információval kapcsolatos magatartás jogellenes vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
 • amint a fenti két pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

Az SDS Kontroll Szolgáltatás kizárólag a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó jogszabályokra terjed ki. A megfelelőségi tanúsítás nem terjed ki az alábbiakra:

 • a tanúsított SDS verziószáma (Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a tanúsított SDS a legfrissebb verziószámú, az Ügyfél felelőssége Szolgáltató tájékoztatása a tanúsított biztonsági adatlap újabb verziójának elérhetőségéről)
 • a tanúsítási rendszer nem terjed ki a biztonsági adatlapnak jogszabály által nem szabályozott tartalmára. A biztonsági adatlapban tévesen szereplő adatokért kizárólag Ügyfél tartozik felelősségvállalással

Az SDS Kontroll Szolgáltatás keretében Szolgáltató adott kémiai biztonsági paraméterek alapján monitorozza a megrendeléssel átadott adatlapokat. Nem vállal felelősséget azon esetben, amikor értesítése ellenére Ügyfél nem aktualizáltatja az adatlapot és abban az esetben sem, amikor olyan információ alapján volna szükség az aktualizálásra, amely nem áll rendelkezésre.

Szolgáltató csak az adatlapok másolatait tárolja az SDS Kontroll Szolgáltatás időtartama alatt. Ügyfél felelőssége, hogy az eredeti példányokat a kliens oldalon elmentse és partnerei részére továbbítsa.

A kiegészítő szolgáltatásként igényelhető minőségtanúsítási jelet Szolgáltató saját szakmai meggyőződése szerint adja ki az adott biztonsági adatlapra. Ügyfél a minőségtanúsítási jel iránti kérelmével tudomásul veszi, hogy a QR kóddal nyilvánossá válik biztonsági adatlapjának kémiai jogszabályi megfelelősége. Szolgáltató az alábbi információkat jelenítheti meg az adatlappal kapcsolatban:

„A hatályos jogszabályoknak megfelel”

„A biztonsági adatlapot aktualizálni szükséges. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához”

„ToxInfo által nem ellenőrzött tartalom. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához”

A minőségtanúsítás törlésre kerül, amennyiben a Szolgáltatás periódusának lejártával nem kerül meghosszabbításra, illetve ha Ügyfél Szolgáltató figyelmeztetése ellenére nem aktualizáltatja az adatlapot.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági adatlap megfelelőségéért abban az esetben, amikor Ügyfél a Szolgáltató tájékoztatása nélkül hajt végre módosítást a biztonsági adatlapon.

Szolgáltató nem köteles előzetesen és rendszeresen ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató kifejezetten kizár minden, nevesített vagy hallgatólagos felelősséget, ideértve különösen az üzleti felhasználhatóságért és a meghatározott célra való alkalmasságért.

Szolgáltató nem felel a továbbított információ tartalmával okozott jogsérelemért, illetve kárért.

Ügyfél felel a regisztrációja felhasználásával harmadik fél által végzett minden olyan tevékenységért, amely ellentétes a jogszabályokkal és/vagy az Internet Szolgáltatók Tanácsa által meghatározott irányelvekkel (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html).

Egyik Fél sem felelős a jogviszony szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt Vis Maior esemény okozta. Vis Maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni annak várható időtartamáról, illetve a eseti megbízási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról.

Egyik Fél sem felelős, ha a szolgáltatás Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel.

 

12. Adatvédelem:

Szolgáltató a tőle elvárható mértékben mindent megtesz annak érdekében, hogy Ügyfél anyagaihoz, dokumentumaihoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, illetve, hogy biztosítsa az adatok biztonságos és sérülésmentes kezelését, de felelősséget ezzel kapcsolatban nem vállal.

Szolgáltató Ügyfelei és az ő Partnereinek adatait (felhasználói név, jelszó, e-mail cím, kontakt név, kontakt telefonszám, cég neve, cég címe, cég postacíme, cég országa, EU adószám, meddig érvényes a fiók, aktív-e a felhasználó) harmadik félnek semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki. Ügyfelei által az SDS Menedzsment Rendszerben tárolt adatokat, dokumentumokat nem tekinti meg és nem használja fel, kivéve abban az esetben, ha Ügyféltől erre felhatalmazást kap (például auditálás, árajánlatkérés fordításra vagy bármely egyéb szolgáltatásra vonatkozóan, amelynek teljesítéséhez az adott dokumentumot Szolgáltatónak fel kell használnia).

Szolgáltató legalább 30 naponta biztonsági mentést végez az SDS Menedzsment Rendszerben.

A 16. pont szerinti szerződés megszűnése esetén Szolgáltató 5 napon belül törli Ügyfél felhasználói fiókját és a rendszerben tárolt dokumentumokat.

Ügyfél köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze vagy minimalizálja a szolgáltatás jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a szolgáltatás használatához. Ügyfél nem használhatja fel saját regisztrációját más ügyfélfiókok biztonságának megsértésére, illetve más hálózathoz vagy szerverhez történő jogosulatlan hozzáférésre vagy annak megkísérlésére.

Ügyfél jelszava hozzáférést biztosít Ügyfél adataihoz és az általa igénybe vett szolgáltatáshoz. Ügyfél felelőssége a jelszó titokban tartása. A regisztrációs adatok, illetve a szolgáltatás megosztása jogosulatlan felhasználókkal nem engedélyezett. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy mások ne használhassák a szolgáltatást, mivel az ilyen használatért Ügyfélt terheli a felelősség.

 

13. Egyéb rendelkezések:

Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a ToxInfo Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak. Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezzék.

Titoktartás

Felek a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban a másik Félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű vagy munkaügyi, illetve üzleti információt az érintett Fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák.

Értesítések

Az értesítést és a számlát az eseti megbízási szerződésben megadott e-mail címre kell küldeni.

Amennyiben az értesítés tárgya a jelen ÁSZF módosítása, úgy Szolgáltató értesítési kötelezettségének a Szolgáltató honlapján történő közzététellel tesz eleget.

A ToxInfo szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő kérdésével keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: ugyfelszolgalat@toxinfo.hu
Telefon: +36 70 335 8480

Levelezési cím: 7623 Pécs, Igló utca 1.

 

14. A szolgáltatás szünetelése

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel.

A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.

A szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet:

 • Ügyfél előzetes értesítése mellett, a rendszer átalakítása, felújítása, frissítése, cseréje, karbantartása miatt,
 • Szolgáltató által előre nem látható egyéb ok esetén.

 

15. Kizárás

Szolgáltató kizárhatja mindazon Ügyfeleket az Szolgáltatások felhasználásából, akik jelen szerződés előírásait, rendelkezéseit nem tartják be.

 

16. Szerződés megszűnése

Jelen szerződés az alábbi esetekben tekinthető megszűntnek:

 • Írásban foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban.
 • Ügyfél kizárólag írásban kezdeményezheti Szolgáltatónál Szerződés megszűnését. A szerződés felmondása érkezhet postán, ill. e-mailen.
 • Szerződésszegés esetén azonnali felmondással a felmondás közlésekor.

A felmondási idő alatt lehetőség van a szerződés meghosszabbítására, az aktuális díjaknak megfelelően.

 

17. Az ügyélszolgálat működése, ügyfélpanaszok intézése

Szolgáltató Ügyfelei megfelelő tájékoztatása érdekében, valamint a szolgáltatással kapcsolatos Ügyféligények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos ajánlattételi, információs, szerződéskötési, reklamációs ügyek intézésére ügyfélszolgálatot működtet:

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket, panaszokat az ügyfélszolgálat elérhetőségein jelezheti Ügyfél. Szolgáltató a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 72 órán belül igyekszik megoldani az ügyet.

Szolgáltató jogosult a hibaelhárítás során alvállalkozó igénybevételére.

Szolgáltató Ügyfélszolgálata:

ToxInfo Kft.

Elérhető: munkanapokon 08:00-16:00

Telefon: +36 70 335 8480

E-mail: ugyfelszolgalat@toxinfo.hu

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése:

Adatkezelési tájékoztató