PCN-bejelentés

ToxInfoHasznos háttéranyagok elektronikus bejelentéshez – PCN-bejelentés

 

A Bizottság (EU) 2017/542 rendeletében meghatározott, keverékek egyedi formulaazonosítójával megtett egységes, harmonizált bejelentés (PCN-bejelentés) lehetőséget nyújt az EGT valamennyi tagországában a vészhelyzeti esetek során a keverékre vonatkozó információk gyors megadására.

 

PCN bejelentésre kötelezettek

Veszélyes keverék forgalomba hozatala* esetén:

 • importőrök
 • továbbfelhasználók (keverék előállítása, a re-import, illetve a veszélyes keverék áttöltése, újracsomagolása)

A PCN bejelentés kapcsán is alapelv a szállítói lánc szereplői közötti megosztott felelősség! A forgalmazó is lehet bejelentésre kötelezett!

*Forgalomba hozatal: import tevékenység. Kizárólag exportra előállított keverék nem saját telephelyen történő tárolása.

Megjegyzés:

A termék nevének, címkézésének megváltoztatása és a tárolás nem számít továbbfelhasználásnak.

 

Nincs (közvetlen) bejelentési kötelezettsége:

 • forgalmazóknak (közvetett bejelentési kötelezettsége azonban lehet!)
 • végfelhasználóknak

 

Forgalmazó, mint bejelentésre kötelezett

Bizonyos esetekben a forgalmazó is lehet bejelentésre kötelezett:

Ha a forgalmazó olyan EU tagországban is forgalomba hozza a keveréket, amelyre vonatkozóan a beszállító nem végezte el a bejelentést, illetve a forgalmazó erről nem tájékoztatja a beszállítót. Az adott célország vonatkozásában a forgalmazónak kell a bejelentést megtennie.

Ha az új márkanevet adó, átcímkéző forgalmazó nem tájékoztatja a keverék előállítóját, akkor a forgalmazónak kell a szükséges bejelentést elvégeznie.

PCN tanácsadás forgalmazóknak

Bejelentést tehetnek:

A bejelentésre kötelezett helyett harmadik fél is elvégezheti a bejelentést.

 • anyavállalat a leányvállalat helyett
 • forgalmazó a beszállító helyett
 • nem EU-s beszállító az importőr helyett
 • tanácsadó

 

Bejelentendő keverékek, termékek

Az alábbi veszélykategóriák szerint osztályozott keverékek bejelentéskötelesek:

 • egészségi veszély (3-assal kezdődő H-mondatok)
 • fizikai veszély (2-essel kezdődő H-mondatok, kivéve: H200, H201, H, 202, H203, H204, H205, H280, H281)

 

Termékek, amelyek esetében nem kell a PCN-bejelentést elvégezni:

 • nyomás alatt lévő gázok (amennyiben más veszélyre nincsenek besorolva)
 • robbanóanyagok (instabil robbanóanyagok)
 • R & D (kutatás és fejlesztés tárgyát képező termékek)
 • PPORD (termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés tárgyát képező termékek)
 • mindazon keverékek, amelyek nem tartoznak a CLP rendelet hatálya alá (hulladékok, gyógyszerek, vámfelügyelet alatt álló keverékek, stb.)

Figyelem!

A biocidok és a növényvédő szerek nem élveznek mentességet!

 

Nem kötelező, de ajánlott a bejelentés:

Azokban az esetekben, ahol feltételezhető, hogy az adott keverék összetevőként más keverék részét is képezheti indokolt lehet a nem veszélyes, vagy csak a környezetre veszélyes termékek (H400, H410, H411, H412, H413, H420) esetében is alkalmazni az egyedi formulaazonosítót. Az UFI birtokában nem kell majd megadni a keverék teljes összetételét a vevőnek, de ennek ellenére ő is el fogja tudni készíteni a saját bejelentését.

 

Felhasználás típusa szerint, az alábbi felhasználások érintettek:

 • fogyasztói
 • foglalkozásszerű
 • ipari

A végfelhasználás típusa határozza meg a bejelentési határidőt is (egynél több felhasználás esetén természetesen a korábbi időpont az irányadó)!

Tanácsadás stratégiai tervezéshez, felkészítő oktatás

Korlátozott PCN-bejelentés

Kizárólag ipari felhasználás esetén választható a korlátozott bejelentés (a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének 5.3 pontja és a B. rész 3.1.1 pontja szerint).

A megadandó információk a biztonsági adatlapban feltüntetett adatokra korlátozódnak, feltéve, ha az összetevőkre vonatkozó információkhoz történő hozzáférés biztosított a hét minden napján 24 órás elérhetőségben (Név, telefonszám és e-mail cím megadása kötelező amelyen a kijelölt szervek vészhely­zetben gyorsan részletes további információkat tudnak beszerezni a termékről).

 

Csoportos harmonizált bejelentés

Több keverékre vonatkozó információkat is be lehet nyújtani egyetlen bejelentés keretében, ha egy csoporton belül valamennyi keverék ugyanolyan veszélyességi osztályba és ugyanazon termékkategóriába tartozik, valamint az összetételük is azonos (az illatszerek koncentrációja együttesen max. 5%-ban tér el).

 

A PCN bejelentésre vonatkozó általános előírások

A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete alapján meghatározott bejelentő a kijelölt tagállami szervek felé (általában toxikológiai központok) az alábbi általános kritériumoknak megfelelően teszi meg a bejelentést:

 • forgalomba hozatal előtt kell megtenni (eltérés a Kbtv-től!)
 • minden tagállamban be kell jelenteni, ahol a keveréket forgalomba hozzák
 • a bejelentést az adott tagállam hivatalos nyelvén kell megtenni, vagy bizonyos esetekben – ahol adott ország ezt lehetővé teszi – angol nyelven is van rá lehetőség
 • PCN (XML) formátumban történik a benyújtás (strukturált elektronikus formátum)
 • azonos összetételű termékek esetén lehetséges a csoportos bejelentés
 • kizárólag ipari felhasználás esetén választható a korlátozott bejelentés (a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének 5.3 pontja és a B. rész 3.1.1 pontja szerint)
 • a bejelentés díja országonként változhat (adott ország releváns hatóságának jogköre eldönteni, hogy szabnak-e ki hatósági díjat)
 • A PCN bejelentés előtt a bejelentés megtételéhez szükséges összes információt be kell szerezni. A bejelentést hiányosan nem lehet lezárni.
 • A bejelentéshez szükség lesz az előzetesen vagy a bejelentés folyamán legenerált UFI azonosítóra, illetve a termék EuPCS besorolására
 • A bejelentés hivatalos formája a IUCLID XML formátum, melyet offline módon előre el lehet készíteni, és a kész bejelentést feltölteni, vagy a varázsló használatával a IUCLID felhőben az online PCN portálon lehet beküldeni.

 

A PCN-bejelentés során megadandó információk

 • Összetétel (100%)*
 • Pontos koncentráció vagy koncentrációtartományok
 • Kereskedelmi név
 • Szín(ek) (14 típus)
 • Halmazállapotok
 • Csomagolás típusok (33 típus), méretek
 • Felhasználások (fogyasztói, foglalkozásszerű, ipari)
 • Termékkategória (EuPCS)**
 • Toxikológiai információk
 • A bejelentőre vonatkozó egyéb adatok (kapcsolattartó elérhetőségei)
 • Címkézési elemek
 • Egyedi formulaazonosító (UFI)
 • pH érték (amennyiben rendelkezésre áll), szilárd keverék esetén a vizes folyadék vagy oldat adott koncentráció melletti pH-értéke. A vizsgálati keverék vízben mért koncentrációját meg kell adni. Ha, a pH-érték nem áll rendelkezésre, meg kell adni ennek az okát

 

Összetételre vonatkozó előírások*:

A biztonsági adatlapban közölt adatok nem feltétlenül elégségesek a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez! A PCN bejelentés során a nem veszélyes összetevőkről is információt kell nyújtani (legalább 1%-ban jelenlévőket). Az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján legalább 0,1 %-ban, vagy, az azonosításra került anyagokat 0,1% alatt is meg kell adni.

Az összetevők pontos azonosítása is szükséges (kémiai név, CAS és EU számok).

SVHC anyagok esetében pontos koncentráció megadása kötelező, más esetekben használhatók a koncentrációs tartományok is.

Abban az esetben, ha nem minden összetevő ismert (a keverék egyik összetevője egy keverék – MiM), akkor a szóban forgó keveréknek is rendelkeznie kell egy UFI kóddal amelyet a bejelentés során meg kell adnunk a koncentrációjával együtt). Amennyiben nem rendelkezik UFI-val és a konkrét összetevői vagy azok koncentrációi sem ismertek, akkor a beszállító adatait és a keverék biztonsági adatlapját kell csatolni a bejelentéshez.

Általános megnevezés, mint „illatszer” vagy „színezőanyag” használható, ha azoknak nincs egészségügyi hatásai, illetve illatszer esetén nem haladja meg a koncentrációja az 5%-ot, színezőanyag esetén pedig a 25%-ot.

Termékkategória (EuPCS)**

Minden bejelentendő termékhez termékkategóriát kell hozzárendelni az uniós termékbesorolási rendszer (EuPCS) szerint. Az EuPCS a termék rendeltetésszerű felhasználás szerinti besorolását jelöli.

Komplex, PCN bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatáscsomagunk 

Bejelentés naprakésszé tétele

Az eddig megszokott OKBI / OSZIR bejelentéssel ellentétben egy terméket nem csak egyszer kell bejelenteni!

A Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének értelmében az alábbi esetekben lehet szükséges a bejelentés során megadott adatok frissítésére:

 • megváltozott a keverék termékazonosítója és/vagy UFI-ja
 • megváltozik a keverék veszélyeinek osztályozása
 • új toxikológiai adattal bővül a biztonsági adatlap 11. szakasza
 • a keverék összetétele megváltozik (egy vagy több összetevő hozzáadása, helyettesítése vagy elvétele)
 • a keverék összetevőinek koncentrációja olyan mértékben változik, amely meghaladja a bejelentéskor megadott koncentrációs tartományt
 • olyan összetevőben történt változás, amelynél pontos koncentrációt adtak meg a bejelentéskor, de a változás mértéke meghaladja a CLP VIII. mellékletének B. részének 3. táblázatában megadottakat
 • Csoportos bejelentésben szereplő illatszerek megváltoznak, naprakésszé kell tenni  a keverékeket és az azokban található illatszereket tartalmazó 3.1 pontban előírt listát

A gyakorlatban mindez azt fogja jelenteni, hogy új UFI-kód megadásával egy új PCN számot fog kapni a bejelentéskor létrehozott dosszié, a régit pedig meg kell hivatkozni.

Bővebben az új UFI létrehozásának feltételeiről.

 

PCN bejelentés Magyarországon

A magyarországi bejelentések a központi portálon keresztül tehetők meg.

A rendszer használatához szükséges regisztráció itt végezhető el

Díjazás

A 2020.11.18.-án hatályba lépett a 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelete, amelynek értelmében a díjszabás a következőképpen alakul:

 • Bejelentés: 16 000 Ft/bejelentés
 • Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén: 12 000 Ft/módosítás

 

Összehasonlítás a Kbtv. által előírt OSZIR-KBIR bejelentéssel

Az OSZIR-KBIR rendszer továbbra is megmarad Magyarországon. A legutolsó alkalmazási időpontokig fogadja a Kbtv által meghatározott bejelentést, illetve utána az egyéb bejelentések fogadására (tevékenység engedély, stb.).

Kbtv. (2000. évi XXV. Törvény) / CLP szerinti bejelentés (a Bizottság (EU) 2017/542 rendelte)

 • Veszélyes anyagok és keverékek / Egészségi vagy fizikai veszélyesnek osztályozott keverékek
 • Magyarország területén gyártó, forgalmazó / Keveréket forgalomba hozó importőr, továbbfelhasználó
 • Forgalomba hozatallal egyidejűleg / Forgalomba hozatalt megelőzően
 • Csak, ha korábban nem jelentették be a terméket / Minden releváns terméket
 • OSZIR-KBIR / ECHA Portal
 • Biztonsági adatlap csatolásával / a biztonsági adatlap releváns információinak megadásával
 • Változás bejelentés / Aktualizálási kötelezettség

 

A PCN-bejelentés határidői

A bejelentési kötelezettsége a forgalomba hozatal előtt, illetve a vonatkozó rendeletben a végső felhasználástól függő határidőig van az érintetteknek.

2021. január 1.

Az UFI és termékinformációk bejelentése (PCN bejelentés) a lakossági felhasználásra szánt termékek esetén és foglalkozásszerű (professzionális) felhasználásra szánt termékek esetén.

2024. január 1.

Ipari felhasználásra szánt termékek esetén.

2025. január 1.

A már forgalomba hozott keverékek (OSZIR-bejelentéssel rendelkező) esetében alkalmazott „türelmi” időszak vége.

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó hasznos információk a PCN-bejelentéshez

 

Szolgáltatás ajánló

 

Címkék: ,