Jognyilatkozat

ToxInfo – Jognyilatkozat

A ToxInfo Kft. az alábbi domainek és azon található weboldalak tulajdonosa (továbbiakban: Weboldalak):

https://www.biztonsagiadatlap.hu

http://www.biztonsagiadatlap.com

http://www.msds-europe.com

http://www.fichas-de-datos-de-seguridad.es

http://www.msds-europe.de

http://www.fiche-de-donnee-de-securite-expert.fr

http://www.karta-charakterystyki.pl

http://www.scheda-di-sicurezza.it

http://www.ghscentrum.com

A Weboldalakon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak!

Weboldalainkon található információk a személyes használatot meghaladó mértékben történő felhasználása kizárólag a ToxInfo Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Weboldalainkon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a ToxInfo Kft. felelősséget nem vállal.
A ToxInfo Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

„Kérdezze szakértőnket” menüpont használata:

Weboldalainkon található „online információadás” menüpont alatt található form kitöltésével a kémiai biztonság, elsőssorban a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos kérdéseit teheti fel szakembereinknek. A ToxInfo Kft. fenntartja a jogot a válaszadás megtagadására.
Az online információkérésre adott választ a ToxInfo Kft. szakemberei legjobb tudásuk szerint készítik el, de azok felhasználásáért, illetve a felhasználásból származó károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A ToxInfo Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
A ToxInfo Kft. harmadik félnek semmilyen adatot vagy információt nem szolgáltat ki.
A ToxInfo Kft. a Weboldalain keresztül nyújtott információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja, ugyanis adatait tájékoztató jellegűnek tekinti. Weboldalaink használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

 

Árajánlatkérés” menüpontok használata:

A form kitöltése önmagában nem kötelez megrendelésre.
A ToxInfo Kft. részére eljuttatott adatok üzleti titoknak minősülnek, amelyet ennek megfelelően kezelünk.

A ToxInfo Kft. harmadik félnek semmilyen adatot vagy információt nem szolgáltat ki.

 

Adatkezelési elveink

 

Bevezetés

A ToxInfo Kft. a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény által biztosított jogi szabályozás keretei között végzi.

Az adatkezelés általános feltételei összhangban vannak a 2018. május 25. napjától hatályos 2016/679/EU rendeletben (GDPR) foglaltakkal.

A weboldalakon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a ToxInfo Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a ToxInfo Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 

1. A weboldalak működése során megadott személyes adatok kezelője

ToxInfo Kft. (továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 1143 Budapest, Eleonóra u. 8.

Telephelyek: 1143 Budapest, Eleonóra u. 8., 7623 Pécs, Igló utca 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-977526

Adószám: 23775376-2-42

 

2.  Az adatok kezelésének célja

A kínált szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, azaz az online árajánlat adáshoz, a megrendelés teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges adatok kezelése.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

A weblapon keresztül történő online árajánlat kérés illetve online tanácsadás kérése során a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név;
  • a képviselt gazdasági társaság megnevezése
  • a képviselt gazdasági társaság székhelycíme
  • telefonszám
  • e-mail cím

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatot szolgáltató fél annak törlését nem kéri.

 

 5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatokat  az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó munkatársai jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át.

 

6. Adatbiztonság

A ToxInfo Kft. kitüntetett figyelmet szentel a jogszabálykövető és biztonságos adatkezelésnek. Nemcsak az adatok tárolása terén, de a weboldalak használata közben is a maximális védelemre törekszünk. Weboldalaink https biztonsági protokollon keresztül érhetők el.

 

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– Postai úton a 1143 Budapest, Eleonóra u. 8. címen,

– E-mail útján az info@toxinfo.hu vagy ugyfelszolgalat@toxinfo.hu e-mail címeken.

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben Felhasználó a valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni.

Ez esetben ToxInfo Kft. minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.