H-mondatok

Biztonsági adatlap tudástár H-mondatok

A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint:

  • „H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy „P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja „EUH”;
  • egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. „2” a fizikai veszélyekre; és
  • két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200-tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb.

 

Címkéinek tartalmazniuk kell az anyaga vagy keveréke veszélyeinek természetét és súlyosságát leíró, megfelelő figyelmeztető mondatokat is (a CLP 21. cikke).

Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokra vonatkozó figyelmeztető mondatokat a CLP I. mellékletének 2-5. részében szereplő táblázatok határozzák meg. Ha az anyagosztályozás harmonizált és szerepel a CLP VI. mellékletének 3. részében, az adott osztályozásra vonatkozó, megfelelő figyelmeztető mondatot kell használni a címkén, bármely más, nem harmonizált osztályozásra vonatkozó figyelmeztető mondattal együtt.

A CLP III. melléklete sorolja fel a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv figyelmeztető mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal.

 

H-mondatok

H200  –  Instabil robbanóanyagok.
H201 – Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 – Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 – Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 – Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 – Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 – Tűzveszélyes gáz.
H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 – Tűzveszélyes aeroszol.
H224 – Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag.
H230 – Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.
H231 – Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.
H240 – Hő hatására robbanhat.
H241 – Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 – Hő hatására meggyulladhat.
H250 – Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 – Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 – Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 – Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 – Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 – Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 – Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 – Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290 – Fémekre korrozív hatású lehet.
H300 – Lenyelve halálos.
H301 – Lenyelve mérgező.
H302 – Lenyelve ártalmas.
H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310 – Bőrrel érintkezve halálos.
H311 – Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 – Bőrirritáló hatású.
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
H330 – Belélegezve halálos.
H331 – Belélegezve mérgező.
H332 – Belélegezve ártalmas.
H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 – Légúti irritációt okozhat.
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 – Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H341 – Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H350 – Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H351 – Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H360 – Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H361 – Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H362 – A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 – Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a
veszélyt >.
H371 – Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 – Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

EUH – mondatok

EUH 001 – Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 014 – Vízzel hevesen reagál.
EUH 018 – A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044 – Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH 029 – Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031 – Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 032 – Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. (Figyelem: változások lent)
EUH 070 – Szembe kerülve mérgező.
EUH 071 – Maró hatású a légutakra.
EUH 059 – Veszélyes az ózonrétegre. (Figyelem: változások lent)
EUH 201 – Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH 201A – Figyelem! Ólmot tartalmaz. (Figyelem: változások lent)
EUH 202 – Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203 – Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205 – Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206 – Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH 207 – Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208 – …….. -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209 – A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. (Figyelem: változások lent)
EUH 209A – A használat során tűzveszélyessé válhat. (Figyelem: változások lent)
EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401 – Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani ahasználati utasítás előírásait.

 

Változások A BIZOTTSÁG 487/2013/EU RENDELETE alapján

Új figyelmeztető mondatok

H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
H230 – Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.
H231 – Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

Törlésre kerülő EUH-mondatok

EUH 006 – Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

A 2014. dec. 1. előtt forgalomba hozott anyagok esetén 2016. dec. 1-től, a 2015. jún. 1. előtt forgalomba hozott keverékek esetén 2017. jún. 1-től kötelező használni.

 

Változások A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE alapján

Új, kombinált figyelmeztető mondatok

H300 + H310 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve halálos.
H300 + H330 – Lenyelve vagy belélegezve halálos.
H300 + H310 + H330 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.
H301 + H311 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező.
H301 + H331 – Lenyelve vagy belélegezve mérgező.
H301 + H311 + H331 – lenyelve bőrrel érintkezve, vagy belélegezve mérgező.
H302 + H312 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.
H302 + H332 – Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
H302 + H3012 + H332 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H310 + H330 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.
H311 + H331 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
H312 + H332 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

 

Törlésre kerülő EUH-mondatok

EUH 059 – Veszélyes az ózonrétegre.
EUH 201 – Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH 201A – Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 209 – A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH 209A – A használat során tűzveszélyessé válhat.

 

EUH 059 helyére lépő új H-mondat

H420 – Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkörfelső rétegeiben lebontja az ózont.

A 2012. dec. 1. előtt forgalomba hozott anyagok esetén 2014. dec. 1-től, A 2015. jún. 1. előtt forgalomba hozott keverékek esetén 2017. jún. 1-től kötelező használni.

 

H-mondatok letöltése

 

Szolgáltatás ajánló