Figyelmeztető H-mondatok

Biztonsági adatlap tudástár –  Figyelmezető H-mondatok

A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek:

  • „H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy „P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja „EUH”;
  • egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. „2” a fizikai veszélyekre; és
  • két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200-tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb.

 

A termék címkének tartalmaznia kell az anyag vagy keverék veszélyeinek természetét és súlyosságát leíró, megfelelő figyelmeztető mondatokat is (a CLP 21. cikke).

Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokra vonatkozó figyelmeztető mondatokat a CLP I. mellékletének 2-5. részében szereplő táblázatok határozzák meg. Ha az anyagosztályozás harmonizált és szerepel a CLP VI. mellékletének 3. részében, az adott osztályozásra vonatkozó, megfelelő figyelmeztető mondatot kell használni a címkén, bármely más, nem harmonizált osztályozásra vonatkozó figyelmeztető mondattal együtt.

A CLP III. melléklete sorolja fel a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv figyelmeztető mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal.

 

A 2020. október 17-től – a Bizottság (EU) 2019/521 rendelete szerint – alkalmazandó új, vagy módosított figyelmeztető mondatokat már tartalmazza piros színnel jelölve a H-mondatok aktualizált listája.

 

H-mondatok aktuális listája

H200  –  Instabil robbanóanyagok.

H201 – Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.

H202 – Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.

H203 – Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.

H204 – Tűz vagy kivetés veszélye.

H205 – Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.

H206 – Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H207 – Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H208 – Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H221 – Tűzveszélyes gáz.

H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H223 – Tűzveszélyes aeroszol.

H224 – Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag.

H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.

H230 – Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

H231 – Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

H232 – Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

H240 – Hő hatására robbanhat.

H241 – Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.

H242 – Hő hatására meggyulladhat.

H250 – Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

H251 – Önmelegedő: meggyulladhat.

H252 – Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.

H260 – Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

H261 – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

H270 – Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

H271 – Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H272 – Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

H281 – Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet.

H300 – Lenyelve halálos.

H301 – Lenyelve mérgező.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H310 – Bőrrel érintkezve halálos.

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H330 – Belélegezve halálos.

H331 – Belélegezve mérgező.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H340 – Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H341 – Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H350 – Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H351 – Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H360 – Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H361 – Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H362 – A szoptatott gyermeket károsíthatja.

H370 – Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a
veszélyt >.

H371 – Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H413 – Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

H420 – Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkörfelső rétegeiben lebontja az ózont.

 

Kombinált figyelmeztető mondatok

H300 + H310 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve halálos.

H300 + H330 – Lenyelve vagy belélegezve halálos.

H300 + H310 + H330 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.

H301 + H311 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező.

H301 + H331 – Lenyelve vagy belélegezve mérgező.

H301 + H311 + H331 – lenyelve bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.

H302 + H312 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.

H302 + H332 – Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

H302 + H312 + H332 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

H310 + H330 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.

H311 + H331 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.

H312 + H332 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

 

EUH – mondatok

EUH 014 – Vízzel hevesen reagál.

EUH 018 – A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

EUH 019 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

EUH 044 – Zárt térben hő hatására robbanhat.

EUH 029 – Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

EUH 031 – Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

EUH 032 – Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. (Figyelem: változások lent)

EUH 070 – Szembe kerülve mérgező.

EUH 071 – Maró hatású a légutakra.

EUH 201 – Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.

EUH 201A – Figyelem! Ólmot tartalmaz

EUH 202 – Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

EUH 203 – Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 205 – Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 206 – Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

EUH 207 – Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.

EUH 208 – <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 209 – A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.

EUH 209A – A használat során tűzveszélyessé válhat.

EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

EUH 212 – Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

EUH 401 – Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani ahasználati utasítás előírásait.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

H-mondatok letöltése

 

Szolgáltatás ajánló