P-mondatok

Biztonsági adatlap tudástár – P-mondatok

A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint:

  • „H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy „P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja „EUH”;
  • egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. „2” a fizikai veszélyekre; és
  • két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200-tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb.

 

Címkéinek tartalmazniuk kell a megfelelő, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is (a CLP 22. cikke), amelyek tanácsot adnak az anyaga vagy a keveréke veszélyeiből eredő, az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásokat megelőző vagy a lehető legkisebbre csökkentő intézkedések tekintetében. Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokhoz tartozó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes felsorolása a CLP I. mellékletének 2-5. részében levő – minden egyes veszélyességi osztály esetében a címkeelemeket jelző – táblázatokban szerepel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztása a CLP 28. cikkével és IV. mellékletének 1. részével összhangban történik. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a használt figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy ismert felhasználását vagy felhasználásait. Egy címkén általában nem szerepelhet hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat, kivéve, ha a veszélyek jellegének és súlyosságának kifejezése érdekében szükséges. A legmegfelelőbb óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztásának segítéséhez a megfelelő pontokon további iránymutatásokat nyújtunk majd.

A CLP IV. mellékletének 2. része sorolja fel az óvintézkedésre vonatkozó mondatok szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv óvintézkedésre vonatkozó mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű figyelmeztető mondatokkal.

 

Változás a P-mondatokban!

Az (EU) 2016/918 rendelet értelmében 2018. február 1-től bizonyos P-mondatokat a rendeletben közölt szövegezéssel kötelező alkalmazni (az alábbi listában piros színnel jelölt p-mondatok).

A 2018. február 1. előtt forgalomba hozott anyagokat és keverékeket 2020. február 1. előtt nem kell e rendeletnek megfelelően újracímkézni és újracsomagolni.

Természetesen a forgalomba hozó cég dönthet úgy, hogy már korábban áttér a módosított P-mondatok alkalmazására.

A címkézés és a biztonsági adatlap összhangjának érdekében, fontos, hogy a biztonsági adatlapot is aktualizáljuk, ha a címkézésen változtattunk!

 

P-mondatok teljes listája

A pirossal szedett P-mondatok változtak a 2016/918 rendelet hatálybalépésével.

 

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P201 – Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P202 – Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P220 – Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

P220 – Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.

P221 – Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.

P222 – Nem érintkezhet levegővel.

P223 – Nem érintkezhet vízzel.

P230 –…-val/-vel nedvesítve tartandó.

P231 – Inert gázban használandó.

P231 – Tartalma inert gázban / … használandó és tárolandó.

P232 – Nedvességtől védendő.

P233 – Az edény szorosan lezárva tartandó.

P234 – Az eredeti edényben tartandó.

P234 – Az eredeti csomagolásban tartandó.

P235 – Hűvös helyen tartandó.

P240 – A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

P240 – A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.

P241 – Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.

P241 – Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító/…] berendezés használandó.

P242 – Szikramentes eszközök használandók.

P243 – Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P244 – A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

P250 – Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.

P250 – Tilos csiszolásnak/ütésnek/súrlódásnak/… kitenni.

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P262 – Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P263 – A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

P263 – Terhesség és szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

P264 – A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.

P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P272 – Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P282 – Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.

P282 – Hidegszigetelő kesztyű és arcvédő vagy szemvédő használata kötelező.

P283 – Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

P283 – Tűzálló vagy lángkésleltető ruházat viselése kötelező.

P284 – [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”

P231 + P232 – Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.

P231 + P232 – Tartalma inert gázban / … használandó és tárolandó. Nedvességtől védendő.

P235 + P410 – Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.

P301 – LENYELÉS ESETÉN:

P302 – HA BŐRRE KERÜL:

P303 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:

P304 – BELÉLEGZÉS ESETÉN:

P305 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

P306 – HA RUHÁRA KERÜL:

P308 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén:

P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P311 – Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P313 – Orvosi ellátást kell kérni.

P314 – Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P315 – Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P320 – Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).

P321 – Szakellátás (lásd … a címkén).

P330 – A szájat ki kell öblíteni.

P331 – TILOS hánytatni.

P332 – Bőrirritáció esetén:

P333 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:

P334 – Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P334 – Hideg vízzel [vagy nedves kötéssel] kell hűteni.

P335 – A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.

P336 – A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.

P337 – Ha a szemirritáció nem múlik el:

P338 – Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P340 – Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P342 – Légzési problémák esetén:

P351 – Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.

P352 – Lemosás bő vízzel/……

P353 – A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P353 – A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P360 – A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

P361 – Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

P362 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

P363 – A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P364 – És újbóli használat előtt ki kell mosni.

P362 + P364 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P361+ P364 – Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P370 – Tűz esetén:

P371 – Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:

P372 – Tűz esetén robbanásveszély.

P372 – Robbanásveszély.

P373 – TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.

P374 – Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

P375 – A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P376 – Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P378 – oltásra … használandó.

P378 – Az oltáshoz … használandó.

P380 – A területet ki kell üríteni.

P381 – Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

P381 – Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást.

P390 – A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P302 + P334 – HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P302 + P334 – HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel vagy nedves kötéssel kell hűteni.

P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/….

P302 + P335 + P334 – HA BŐRRE KERÜL: A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel [vagy nedves kötéssel] kell hűteni.

P303 + P361 + P353 –  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P303 + P361 + P353 –  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P306 + P360 – HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

P308 + P311 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P308 + P313 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P333 + P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P336 + P315  – A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P335 + P334 – A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P342 + P311 – Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P361 + 364 – Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P362 + P364 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P370 + P376 – Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

P370 + P378 – Tűz esetén: oltásra … használandó.

P370 + P378 – Tűz esetén: Az oltáshoz … használandó.

P370 + P380 – Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

P370 + P380 + P375 – Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P370 + P380 + P375 – Tűz esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P371 + P380 + P375 – Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

új bejegyzésekkel egészül ki 2018. február 1-től:

P370  + P372 + P380 + P373 – Tűz esetén: Robbanásveszély. A területet ki kell üríteni. TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.

P370 + P380 + P375 + [P378] – Tűz esetén: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. [Az oltáshoz … használandó].

P401 – Tárolás: … .

P401 – A … -nak/-nek megfelelően tárolandó.

P402 – Száraz helyen tárolandó.

P403 – Jól szellőző helyen tárolandó.

P404 – Zárt edényben tárolandó.

P405 – Elzárva tárolandó.

P406 – Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.

P407 – A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.

P407 – A rakatok vagy raklapok között térközt kell hagyni.

P410 – Napfénytől védendő.

P411 – A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet.

P412 – Nem érheti 50 °C/122 F hőmérsékletet meghaladó hő.

P413 – A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … °C/…°F lehet.

P420 – Más anyagoktól távol tárolandó.

P420 – Elkülönítve tárolandó.

P422 – Tartalma … -ban/-ben tárolandó.

P402 + P404 – Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.

P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P403 + P235 – Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P410 + P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

P411 + P235 – A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet.. Hűvös helyen tartandó.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ……..

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

P502 – A gyártó/szállító határozza meg a hasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó információkat.

P502 – A gyártó vagy a szállító határozza meg a hasznosításra vagy az újrafeldolgozásra vonatkozó információkat.

 

P-mondatok letöltése

 

Szolgáltatás ajánló

 

Ajánlott hasznos háttéranyag