Továbbfelhasználó REACH kommunikációs kötelezettségei

REACH tudástárTovábbfelhasználó REACH kommunikációs kötelezettségei

Továbbfelhasználó REACH kommunikációs kötelezettségei a gyakorlatban

A gyakorlatban meg kell bizonyosodnia arról, hogy a beszállító ismeri-e a REACH előírásait és megfelel-e azoknak.  Egy nyilatkozatot kell kérnie a szállítójától, amelyben az kijelenti, hogy ismeri a követelményeket, betartja azokat. Továbbá, hogy ellenőrzi a saját beszállítóit, hogy a REACH rendelettel összhangban végzik-e tevékenységeiket. A nyilatkozatnak ki kell térnie a szállított anyagok REACH regisztrációjára is. A regisztráció elmaradásának lehetséges okairól adott információk különösen fontosak lehetnek (pl.: mentességek okai).

A regisztrálás előtt tájékoztatást adhat szállítóinak az Ön által alkalmazott felhasználásokról és felhasználási feltételekről, ideértve a kockázatkezelési intézkedéseket is, hogy mindezek bekerülhessenek a regisztrációs dokumentációba.
Nem kötelező, de ha, a szállító a dokumentációban említést tesz az Ön felhasználásáról, ez nagyban segítheti Önt kötelezettségei betartásában. Fel kell készülnie az alkalmazott felhasználásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolására is.

 

Információk továbbítása az árucikkekkel

Ha egy árucikk előállításakor olyan árucikket használ fel kiindulási anyagként, amely legalább 0,1 tömegszázalék (m/m) koncentrációban tartalmaz a jelöltlistán szereplő anyagokat, Ön köteles információkat továbbítani az előállított árucikk átvevő felei számára.

 

Információ fogadása a vevőktől

A vevő is tájékoztatást adhat a saját felhasználásáról, kérve a felhasználás azonosított felhasználássá tételét.

Amennyiben vevőjét keverékkel látta el, amelyhez biztonsági adatlapot és expozíciós forgatókönyvet is csatolt, az ilyen kérés azt jelezheti, hogy vevőjének felhasználási feltételeire nem terjed ki az Ön által biztosított expozíciós forgatókönyv.

A kéréseket vagy a szállítónak kell továbbítani, vagy a saját hatáskörben kell megoldani (pl.: biztonsági adatlap aktualizálása).

 

Szállítók tájékoztatása a veszélyekre vonatkozó új információkról

A REACH 34. és 38. cikkei által előírt kötelezettségek az új adatok birtokosának kommunikációs kötelezettségeiről.

Az „új” információ olyan információt jelent, amelyet az Ön által felhasznált anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatban a szállítója nem közölt Önnel, és amely a nyilvános adatbázisokban vagy szakirodalomban nem elérhető.
A veszélyességi osztályba nem sorolt anyagok és keverékek esetében egyáltalán nem kap semmilyen tájékoztatást a szállítójától.  Ebben az esetben is alkalmazandó a szállítók új információkról való tájékoztatására vonatkozó kötelezettség.  Az új információra példa az emberi egészségre gyakorolt akut munkahelyi hatás megfigyelése, vagy ha elvégezte az anyagok és készítmények vizsgálatát.

A szállítói lánc valamennyi szereplője – a forgalmazóval együtt – aki a vevőktől ilyen információt kap, köteles az információt a szállítói láncban felfelé haladva a következő szereplőnek átadni.

Amennyiben elvégzi az anyag osztályozását, és a szállítójától eltérő besorolást tesz, akkor ezt be kell jelentenie az Ügynökségnek.  Amennyiben a osztályozási különbségek oka a meglévő adatok eltérő értelmezése, akkor csak az Ügynökségnek kell bejelentenie.  Amennyiben azonban olyan új adatokat használ fel a besoroláshoz, amelyet szállítója nem vett figyelembe, akkor arról a szállítót is tájékoztatnia kell.  Az Ügynökségnek való valamennyi bejelentés a REACH-IT rendszerén keresztül történik.

A besorolásbeli különbségek bejelentésének kötelezettsége kizárólag az évi legalább 1 tonna mennyiségben – önmagában vagy keverékben – felhasznált anyagra vonatkozik (REACH 38. cikk (5) bekezdés).  Amennyiben mentességet élvez a továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készítése alól azon az alapon, hogy az anyagból vagy készítményből évi 1 tonnánál kevesebbet használ fel, akkor jelentenie kell még akkor is, ha évente 1 tonnánál kisebb mennyiséget használ fel az anyagból.