A biztonsági adatlap címkézési elemei

Biztonsági adatlap tudástár A biztonsági adatlap címkézési elemei

A biztonsági adatlap címkézési elemei

Az (EU) 2015/830 rendelet (2015. május 28.) II. mellékletének megfelelően a biztonsági adatlapok 2.2. szakaszában az alábbi címkézési elemek feltüntetése szükséges:

 • veszélyt jelző piktogram(ok)
 • figyelmeztetés(ek)
 • figyelmeztető mondat(ok) és óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)
 • kiegészítő információk

 

A biztonsági adatlapban az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott színes piktogram helyettesíthető a veszélyt jelző piktogram egészének fekete-fehér grafikai ábrázolásával vagy csak magának a szimbólumnak a grafikai ábrázolásával is.

Az olyan kifejezés, mint a „nem mérgező”, „nem ártalmas”, „nem szennyező”, „ökologikus” vagy az osztályozással összhangban nem álló más mondat, mely azt jelzi, hogy az anyag vagy a keverék nem veszélyes, vagy bármilyen, az anyag vagy keverék osztályozásával összhangban nem álló kifejezés egyetlen anyag vagy keverék címkéjén vagy csomagolásán sem jelenhet meg.

 

Kötelező címkeelemek a CLP-rendelet szerint

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet 17. cikkének megfelelően a veszélyesként besorolt és csomagolásban elhelyezett anyagot vagy keveréket a következő elemekkel rendelkező címkével kell ellátni:

 1. a szállító(k) neve, címe és telefonszáma
 2. a lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége, kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel
 3. termékazonosítók (az anyag neve, azonosítószáma; a keverék neve és a keverékben lévő valamennyi olyan anyag megnevezése, amely hozzájárul a keverék veszélyességének az akut toxicitás, bőrmarás vagy súlyos szemkárosodás, a csírasejtmutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás, a légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció, a célszervi toxicitás (STOT), vagy az aspirációs veszély szempontjából való meghatározásához)
 4. adott esetben a veszélyt jelző piktogramok
 5. adott esetben a figyelmeztetések (Veszély vagy Figyelem)
 6. adott esetben a figyelmeztető mondatok (H-mondatok)
 7. adott esetben a megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)
 8. adott esetben a kiegészítő információs mező (pl. EUH-mondatok)

 

Kiegészítő információs mező

A más közösségi jogszabályokban meghatározott követelményekből eredő címkeelemeket a kiegészítő információs mezőben kell elhelyezni.

 

Ajánlott szakmai cikk:

 

A címkézés nyelve

A címkét azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik (rendelkeznek).

A szállítók a tagállamok által megkövetelteknél több nyelvet is használhatnak címkéiken, feltéve, hogy valamennyi felhasznált nyelven ugyanazon adatokat tüntetik fel.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

 

Szolgáltatás ajánló