Bejelentési kötelezettség a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe

ToxInfo –  Kémiai biztonság tudástár Bejelentési kötelezettség a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe

 

Az anyag azonosítására, osztályozására és címkézésére vonatkozó információkat be kell jelenteni a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe.

A bejelentés ingyenes, és a forgalmoba hozatal (import) megkezdését követő egy hónapon belül eleget kell tenni ezen kötelezettségnek!

 

A CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe bejelentésre kötelezettek

Gyártók, importőrök, ha anyagot hoznak forgalomba (önállóan, vagy keverékben) és teljesül az alábbi kritériumok közül legalább egy:

  • A REACH szerint regisztrálandó anyag* (≥ 1 tonna / év) amely forgalomban van.
  • A CLP szerint veszélyesként besorolt anyag, amely forgalomban van, mennyiségtől függetlenül.
  • Azok a keverékekben található anyagok, amelyek a CLP szerint veszélyesnek minősülnek, illetve amelyek miatt a keveréket is veszélyesnek osztályozták (a CLP I. mellékletében vagy az 1999/45/EK irányelvben meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban van jelen).

*A REACH szerint már regisztrált anyagot nem kell ismét bejelenteni, amennyiben a bejelentendő információt már a regisztrálási dokumentáció részeként benyújtották. Ez vonatkozik bizonyos, árucikkekben található anyagokra is, ha a REACH 7. cikke előírja regisztrációjukat.

Keveréket készítő továbbfelhasználóknak, forgalmazóknak vagy árucikk előállítóknak nem szükséges bejelentést tenniük, mert az a szállítói lánc korábbi szakászában az már megtörtént.

 

Bejelentett adatok aktualizálása

A bejelentés vonatkozásában „aktualizálási” kötelezettség is van.
Abban az esetben, ha olyan új információ merülése fel amely az anyag osztályozásának és címkézési elemeinek felülvizsgálatához vezet.

 

Bejelentendő adatok a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe

  • Bejelentőre vonatkozó általános adatok
  • Anyag azonosítása
  • Az anyag CLP szerinti osztályozása
  • Ha egy anyag néhány, de nem valamennyi CLP veszélyességi osztályba vagy felosztásba van besorolva, annak az ismertetése, hogy ez az adatok hiányának, nem meggyőző adatoknak, vagy meggyőző, de az osztályozáshoz nem elegendő adatoknak tudható-e be.
  • Adott esetben egyedi koncentrációs határértékek vagy M-tényezők a vízi környezetre veszélyes osztályozással kapcsolatban (akut 1 kategória és a krónikus 1 kategória), az alkalmazásukra vonatkozó indoklással együtt.
  • Az anyagra vonatkozó címkézési elemek, beleértve a CLP 25. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott kiegészítő figyelmeztető mondatokat.

* A REACH-IT rendszert használva a megadandó adatok köre egy kissé más lesz, illetve a gyakorlatban másképp néz ki a folyamat.

 

Veszélyességi osztályozás

A CLP rendelet az ipar szereplőit is aktívan bevonja a veszélyességi osztályok megállapításába.
Mindez természetesen azt is jelentheti, hogy egy anyagot, több különböző veszélyességi osztályba sorolnak be az egyes bejelentők.
A CLP rendelet előírja, hogy az ilyen esetekben törekedni kell arra, hogy megállapodjanak egy, a jegyzékbe felveendő egyeztetett besorolási tételben. Ennek ellenére dönthetünk úgy, hogy az anyagot ennek ellenére másként soroljuk be, de ilyenkor a bejelentés során indoklási kötelezettségünk van.
Ezzel szemben, amennyiben anyaga harmonizált osztályozással rendelkezik, akkor a CLP VI. mellékletének 3. részében felsorolt harmonizált osztályozással összhangban kell osztályoznia és ezt az osztályozást fel kell tüntetnie a bejelentésében.

 

A bejelentés formátuma a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe

A bejelentését az Ügynökség által meghatározott formátumban kell megtenni. A bejelentési dokumentáció készülhet mind online, a REACH-IT eszköz használatával, mind az IUCLID 5-ben (International Uniform Chemical Information Database, egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis).

 

Osztályozást, címkézést befolyásoló új információk bejelentési kötelezettsége a CLP osztályozási és címkézési jegyzékbe

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR anyagok) és a légzőszervi szenzibilizáció 1. kategóriájába tartozó anyagokra vonatkozóan a gyártó, importőr vagy a továbbfelhasználó is javaslatokat küldhet az Ügynökségnek az osztályozás megváltoztatására, ha megfelelő adatok birtokában alá tudja támasztani javaslatát.

 

CLP címkézési jegyzék

Az Ügynökség által létrehozott osztályozási és címkézési jegyzék a REACH vagy a CLP szerint bejelentett vagy regisztrált összes anyag osztályozását tartalmazza, illetve tartalmazni fogja.
A jegyzékben feltüntetésre kerül, hogy az osztályozás harmonizált, illetve hogy két, vagy több bejelentő vagy regisztráló megegyezésén alapul.

 

Információforrások archiválása

Anyagok gyártójaként, anyagok vagy keverékek importőreként vagy továbbfelhasználóként össze kell állítani és elérhetővé kell tenni azon információkat, amelyeket az anyag vagy keverék osztályozásához és címkézéséhez felhasználtak. Ezt az információt az anyag vagy keverék utolsó szállítása után legalább tíz évig meg kell őrizni.

Forgalmazóként ugyanígy össze kell állítani és elérhetővé kell tenni az összes információt, amit a címkézéshez használtak.

 

Információk ellenőrzése

A székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága(i), végrehajtásért felelős hatósága vagy az Ügynökség felszólíthatnak az osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált információk benyújtására.

Ha azonban az illetékes hatóság által kért információ szerepel a CLP szerinti bejelentésben, vagy a REACH szerinti regisztrációban, ez az információ az Ügynökség rendelkezésére áll és az illetékes hatóságnak az Ügynökséghez kell fordulnia.

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó cikkek

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink