Vegyi termékek online kereskedelmének szabályai

ToxInfoKémiai biztonság tudástár Vegyi termékek online kereskedelmének szabályai

 

A koronavírus visszaszorítása érdekében tett – és elsősorban a hagyományos kiskereskedelmet érintő – korlátozások miatt, illetve a vásárlási szokásokban az elmúlt években bekövetkező változások hatására megjelentek a vegyi termékek is az online kereskedelemben. Napjainkban számos webáruház kínálatában megtalálhatók vegyipari termékek, annak ellenére, hogy a veszélyes vegyi termékek ilyen jellegű kereskedelmét a vonatkozó jogszabályok nem engedélyezik. Legalábbis első olvasatra. Bizonyos feltételek teljesülése esetén van mód a veszélyes vegyi termékek online kereskedelmére is, de nem mindenki számára.

 

Jogszabályi háttér

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete értelmében a kémiai biztonság jogszabályai által veszélyesnek osztályozott anyagok, keverékek – néhány a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – kizárólag üzletben forgalmazhatóak.

A rendelet tömör és egyértelmű. Vagy mégsem?

A helyes értelmezéshez először is a fogalmakat kell tisztáznunk, illetve meg kell értenünk, a korlátozás valódi okát, valamint a kémiai biztonság jogszabályrendszerének általános céljait is.

 

Veszélyes anyagok és keverékek meghatározása

A rendelet szövegéből logikusan következik, hogy a nem veszélyes vegyipari termékek szabadon értékesíthetők az online platformokon. Első lépésként kategorizáljuk ezen szempont szerint a termékeinket.

Veszélyesnek azok a termékek minősülnek, amelyek biztonsági adatlapjának 2. szakaszában legalább egy H-mondat (figyelmeztető mondat) feltüntetésre került az osztályozás során.  Veszélypiktogram hiányában is veszélyesnek minősülhet egy adott anyag vagy keverék. A veszélyesség eldöntésekor kizárólag a H-mondatok a mérvadóak!

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kémiai biztonság egyéb előírásai ezen termékekre is alkalmazandóak!

 

Forgalmazók információadási kötelezettsége

A kémiai biztonság szigorú szabályrendszere a megfelelő információk hozzáférhetőségén keresztül biztosítja a vegyi termékek biztonságos felhasználást.

A forgalmazóknak a kémiai biztonsággal kapcsolatban elsősorban kommunikációs kötelezettségeik vannak, amelyek magukba foglalják a szállítói láncban történő REACH kommunikációt, a foglalkozásszerű felhasználók tájékoztatását, illetve a lakossági fogyasztók információval történő ellátását.

Az online kereskedelem szempontjából a REACH kommunikációs kötelezettség nem releváns, ezért a továbbiakban csak a foglalkozásszerű felhasználók és a lakossági fogyasztók tájékoztatásával foglalkozunk.

Foglakozásszerű felhasználók részére a forgalmazónak át kell adnia a biztonsági adatlapot és ennek megtörténtét bizonyítható módon dokumentálnia is kell (a weblapon közzétett és szabadon letölthető biztonsági adatlap nem teljesíti ezt az előírást).

A lakossági fogyasztók felé a termék címkéjén keresztül történik meg a kommunikáció. A termékcímkének minden olyan információt tartalmaznia kell, amely a termék helyes és biztonságos felhasználásához, vagy a hulladék elhelyezéséhez szükséges lehet.

A fenti dokumentumok mellett biztosítani kell az információadás lehetőség egyéb formáját is. A vegyi termékek kereskedelmét szabályozó rendelet alapvetően abból indul ki, hogy az üzletben forgalmazott termékek esetén az eladószemélyzet is segítséget nyújthat a vásárlónak.

 

Ellenőrizhetőség és információszolgáltatás

A fentiekben igen kis szeletét érintettük a kémiai biztonság előírásainak, de talán már ezek alapján is érthető, hogy bizony ezek betartását a hatóság ellenőrizni is fogja.

Helyszíni ellenőrzés során többek közt vizsgálhatják a forgalmazott termékek csomagolását, címkézését, a címke és a biztonsági adatlap összhangját, a biztonsági adatlap szabályos átadásának megtörténtét.

Mindez nehezen elképzelhető egy olyan webáruház esetében, ahol mindössze egy adminisztratív feladatokat ellátó irodából intézik a megrendelések és kiszállítások folyamatát, úgy, hogy fizikailag nem is találkoznak a termékkel.

Ezen a ponton el is jutottunk oda, hogy a vegyi termékek online forgalmazásának általánosan elterjedt gyakorlata és a jogszabály tiltó rendelkezése között feloldhassuk az ellentétet.

 

Online kereskedelem a gyakorlatban

A fentiekbe részletezett logikai megközelítés eredményeként úgy véljük, hogy azok a forgalmazók, akik rendelkeznek üzlettel, ahol kérésre biztosítani tudják a termék átadását-átvételét, információval szolgálhatnak a vevőknek és nem utolsósorban ellenőrizhetővé teszik a termékek csomagolását, címkézését, a szükséges dokumentumok átadását, online is forgalmazhatják a veszélyes vegyi termékeket.

 

Veszélyes anyagok, keverékek reklámozása

Az e-kereskedelem sem képzelhető el a megfelelő marketing részeként alkalmazott reklámkampány nélkül, de mint ahogy azt már megszokhattuk, ezen a területen is figyelembe kell vennünk speciális előírásokat.

Veszélyes anyag reklámozásánál a hatályos jogszabályok előírják a lehetséges veszélyek ismertetésének kötelezettségét.

A jogszabályok egyértelmű utasítást adnak a veszélyes keverékekre vonatkozóan:

„Fel kell hívnia a figyelmet a veszélynek arra a típusára vagy típusaira, amelyek a címkén is szerepelnek”.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a termék címkéjén található veszély piktogramot/piktogramokat, a veszélykategóriának megfelelő figyelmeztetést („figyelem”, vagy „veszély” szavak), illetve a keverék biztonsági adatlapjának 2. szakaszában található valamennyi veszélyre utaló H-mondatot (figyelmeztető mondatot).

A fenti előírás nem öncélú. A kémiai biztonság jogszabályrendszerének egyik fő célja a veszélyes anyagok/keverékek lehetőleg kevésbé veszélyes alternatívákkal történő helyettesíthetőségének előmozdítása, a veszélyes anyagok felhasználásának háttérbe szorítása.  Mindezek érdekében a potenciális vásárlók figyelmét már a „döntési fázisban” fel kell hívni a termék veszélyeire, hogy esetleg hasonló tulajdonságok mellett egy nem, vagy kevésbé veszélyes terméket választhassanak.

A vásárlók ugyanakkor már a reklámanyagokból is értesülhetnek, arról, hogy a termék felhasználásához további információk állnak rendelkezésére a termék címkéje, vagy a biztonsági adatlap által.

 

Bővebb információ a webáruház nyitás egyéb jogi feltételeiről, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekről

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó cikkek