Hatósági ellenőrzésben résztvevők jogai, kötelezettségei

 

ToxInfoKémiai biztonság tudástár  Hatósági ellenőrzésben résztvevők jogai, kötelezettségei

Az ellenőrzést végző személy jogai, jogosultságai

 • belépési jogosultság az ellenőrzés lefolytatásához szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe
 • irat betekintési jog, ennek körében az ellenőrzés tárgyával összefüggő valamennyi iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt megvizsgálhat
 • valamely tárgy vagy munkafolyamat megvizsgálásának joga
 • felvilágosítás-kérési jog, melynek keretében az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérhet
 • az ügyfél nyilatkozattételre való felhívása
 • kép- és hangfelvétel készítésének joga a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, illetőleg folyamatokról
 • lefoglalási jog, amelynek gyakorlása keretében a tényállás tisztázását segítő iratok valamint más tárgyi bizonyítékok lefoglalhatók
 • egyéb bizonyítás lefolytatásának joga (pl. élelmiszer-forgalmazás területén személyi higiéné ellenőrzése)

 

Az ellenőrzést végző személy kötelezettségei

 • az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokban, az ellenőrzési programban, munkatervben foglaltakat maradéktalanul betartani
 • az ellenőrzött szervnél irányadó biztonsági szabályokat betartani
 • tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét vagy képviselőjét tájékoztatni, igazolványát bemutatni
 • az objektív vélemény kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni
 • megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni
 • az ellenőrzés alatt megismert állami, szolgálati, üzleti és magántitkot megőrizni, illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségének eleget tenni
 • haladéktalanul jelentést tenni az ellenőrzött szerv vezetőjének, ha az ellenőrzés során bűncselekményre utaló körülmény merül fel
 • az ellenőrzés befejezését követően megállapításait az ellenőrzött szerv vezetőjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelőssé tett személyekkel ismertetni
 • az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetőleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni
 • a vizsgálati megbízásával kapcsolatban vagy személyre nézve összeférhetetlenségi ok fennállása esetén haladéktalanul jelentést tenni az ellenőrzési szervezet vezetőjének

 

Az ellenőrzött személy, szerv jogai

 • az ellenőr igazolványának bemutatását kérni, ennek hiányában az ellenőrzést megtagadhatja
 • az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni
 • titoktartási kötelezettség esetén – amennyiben ennek feloldását az ellenőr nem szerezte meg – a titoktartási kötelezettség alá vont témában az információ szolgáltatását, a dokumentum bemutatását vagy átadását megtagadni
 • az ellenőr vagy mások testi épségének, egészségének védelme, valamint a vagyon védelme érdekében az ellenőr belépését, mozgását az adott területre, objektumra érvényes biztonsági előírások betartásához, védőfelszerelés használatához kötni. E korlátozás nem minősül az ellenőrzés akadályozásának

 

Az ellenőrzött személy kötelezettségei

 • az ellenőrzést tűrni
 • az ellenőrzéshez szükséges és rendelkezésre álló anyagokat (mintákat), adatokat, védőfelszerelést, eszközöket és munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül az ellenőrző rendelkezésére bocsátani

 

Forrás: antsz.hu

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott cikkek