A biztonsági adatlapokra vonatkozó előírások változása a CLP rendelet hatálybalépéséig

ToxinfoBiztonsági adatlap tudástár – A CLP rendelet hatása a biztonsági adatlapokra

2017. május 31.-ével véget ér a forgalomba levő keverékekre vonatkozó türelmi időszak.

Az 1272/2008/EK rendelet 62. cikkének értelmében valamennyi keverék a CLP rendelet előírásainak megfelelő címkével és csomagolással és a megfelelő osztályozást tartalmazó biztonsági adatlappal hozható forgalomba.

A CLP rendelet bevezetése egy hosszú folyamat végpontjának tekinthető, amely jelentős változásokat és feladatokat jelentett (és fog jelenteni, lásd jelen cikk végén) a vegyi anyagokkal/keverékekkel foglalkozó cégeknek.

 

Jogszabályváltozások hatása a biztonsági adatlapokra

Az elmúlt 15 évben hazánkban, és az Európai Unió más tagországaiban a kémiai biztonság területén egy dinamikusan változó jogszabályi környezetet tapasztalhattunk. A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményei is jelentősen megváltoztak mind az anyagok, mind a keverékek tekintetében.

A biztonsági adatlapokat minden esetben szükséges megfeleltetni az adott időpontban hatályos jogszabályoknak. Mindez – a speciális szakértelmet igénylő szakterületből adódóan – nem nevezhető egyszerű feladatnak.

A ToxInfo Kft. – mint piacvezető kémiai biztonsági szolgáltató – már 20 éve segíti partnereit a vonatkozó előírások betartásában, ezáltal a mindennapi gyakorlatban tapasztalva meg az elmúlt időszak jogszabályváltozásait.

Jelen cikkünkben a múltban bekövetkezett fontosabb változásokat, és a nem túl távoli jövőt tekintjük át nagy vonalakban, hogy méltó módon vehessünk „búcsút” a jól ismert (és megszokott) narancssárga veszélyszimbólumoktól.

 

A kémiai biztonsági törvény, avagy a DSD/DPD osztályozás

Ez alatt egészen pontosan a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet (DSD), illetve a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvet (DPD) értjük, melyeket akkoriban Magyarországon a kémiai biztonság alaptörvényébe, a 2000. évi XXV. törvénybe, és annak végrehajtási utasításába, a 44/2000 EüM rendeletbe integráltak.

Ez volt az első EU konform osztályozási, és címkézési rendszer hazánkban a veszélyes anyagok és keverékek vonatkozásában. Fenti jogszabályok hatályba lépésekor Magyarország még nem csatlakozott ugyan az Európai Unióhoz, de már átvettük az EU egységes jelölésrendszerét.

A biztonsági adatlapokon, és a címkéken megjelentek a kockázatokra utaló R-mondatok, a biztonságos használatra utaló S-mondatok, illetve a narancssárga alapon fekete veszélyszimbólumok.

Bár az elmúlt években számos változás történt a fenti jogszabályok tekintetében, ennek ellenére a veszélyes keverékek esetében a mai napig találkozhatunk a DPD jelölésrendszerével a biztonsági adatlapokban (de, csak 2017. június 1-ig!).

 

REACH hatása a biztonsági adatlapokra

Lényeges változást hozott a kémiai biztonságban az Európai Unió új vegyi anyag szabályozása a REACH, amely a Registration (regisztráció), Evaluation (értékelés), Authorization (engedélyezés) of CHemicals szavakból alkotott betűszó.

A korábban erre vonatkozó közel 40 irányelv helyett ebben az egyetlen rendeletben szabályozták a vegyi anyagokkal kapcsolatos gyártói, importálói, továbbfelhasználói, forgalmazói, valamint hatósági feladatokat. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba, és attól kezdve a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit a REACH rendelet II. melléklete határozta meg.

Ekkor már tervben volt a GHS (Globally Harmonized System) európai bevezetése is.

 

CLP – a GHS megjelenése az Uniós jogrendben

Fentieket követően megérkezett az 1272/2008/EK rendelet (CLP), amelyet a fent említett GHS európai bevezetésének tekinthetünk.

A CLP egy teljesen új jelölésrendszert integrált a kémiai biztonságba, amely gyökeres változásokat hozott az anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását érintően.
Mindezek eredményeként a biztonsági adatlapok ismételt változását eredményezte szigorú határidőkhöz kötve a teljes átállást.

A korábbi veszélyszimbólumok helyett a CLP piros határszegéllyel ellátott rombusz alakú grafikai kompozíciókat, piktogramokat használ. Az előző szabályozással ellentétben veszélyességi osztályokat alkalmaz, melyek egy vagy több veszélyességi kategóriát foglalnak magukba.
Megjelenik továbbá az ENSZ GHS szerinti két figyelmeztetést is – „Veszély” és „Figyelem” – a veszély súlyának jelzésére.
A DPD/DSD által korábban használt R, és S-mondatokat H, és P-mondatokkal váltja fel, illetve a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatokat (EUH) is alkalmazza.

 

A 453/2010/EU rendelet hatása

A CLP adattartalmát a 453/2010/EU rendelet léptette hatályba a REACH II. mellékletének módosításával.

2010. december 1.-ét követően, az anyagokat kizárólag a CLP szerint kellett osztályozni, a keverékek esetében ezt a határidőt 2015. június 1.-re datálták.
A 453/2010/EU rendelet I. melléklete értelmében a keverékeket vagy a korábbi DPD előírásai szerint osztályozták a 2015-ös határidőt megelőzően, vagy kettős besorolást kellett alkalmazni, ahol már alkalmazható volt a CLP jelölésrendszere.

A 2010. december 1. – 2015. június 1. közötti időszak a keverékek vonatkozásában átmeneti időszaknak tekinthető (és bizonyos feltételek teljesülése esetén ez a határidő 2017. június 1-ig tart).

A 453/2010/EU rendelet II. mellékletének hatályba lépését követően 2015. június 1.-ét követően már kizárólag a CLP előírásai az irányadóak.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a keverékek tekintetében a 2017. június 1.-i határidőről sem, mellyel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

 

Jelenünk és közeljövőnk – Az (EU) 2015/830 rendelete

A jelenleg érvényben lévő szabályozás a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete, mely a 453/2010/EU rendelet módosításaként érkezett a tavalyi évben.

Azon kívül, hogy ez a jogszabály egységes formába foglalta a 453/2010/EU rendelet I. és II. mellékletét, leginkább apró formai, és kevés tartalmi változást hozott elődjéhez képest.

 

HATÁRIDŐK

2017. június 1.-ig:

A keverékek vonatkozásában beszéltünk átmeneti időszakról 2010. december 1. és 2015. június 1. között.
A határidőt követően a keverékeket már a CLP rendelet előírásainak megfelelően kell osztályozni és csomagolni/címkézni.
Az átmeneti időszak ennek ellenére mégis 2017. június 1.-ig tart. Ennek oka, hogy a 2015. június 1. előtt már forgalomban lévő keverék esetében 2017. június 1.-ig még használható a DPD szerinti osztályozás, címkézés, és csomagolás.

 

2017. május 31 után:
2017. június 1 – Búcsú a DPD szerinti jelöléstől

Fontos! 2017. május 31 után nem lesz türelmi időszak, tehát ezután semmilyen körülmények között nem fordulhat elő a DPD jelölésrendszer szerinti termékcímke.

A fenti határidőt megelőzően a teljes átállásra célszerű már most felkészülni. Ajánlott a raktárkészleteket átvizsgálni, a partnerektől a DPD szerint címkézett termékeket visszahívni, vagy helyben átcímkézni.

Fontos megjegyeznünk, hogy címkézni kizárólag a biztonsági adatlap tartalmával megegyezően szabad!
Az átállási folyamat első lépése a biztonsági adatlapok megfeleltetése a hatályos jogszabályoknak!

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

 

A jövő…

A DPD közel 17 év után ugyan el fog tűnni, de ez nem jelenti azt, hogy a biztonsági adatlapok a határidőt követően már egyáltalán nem fognak változni.
A vonatkozó rendeletek folyamatosan módosulnak, és a globális harmonizációs törekvések ellenére továbbra is – részben – megmaradnak a lokális szabályozások a kémiai biztonságban.

A vegyi anyagokkal, keverékekkel foglalkozó cégeknek sajnos a jövőben sem fognak csökkenni a kémiai biztonsággal kapcsolatos teendői, feladatai.

FRISSÍTÉS!

Hatályba lépett a BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

2021. január 1.-én hatályba lépett rendelet a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit tartalmazó EU 2015/830 rendeletet fogja felváltani.

Új biztonsági adatlap készítése, vagy a már meglévő biztonsági adatlap aktualizálása során lehetőség szerint a 2020/878 rendelet szerint szükséges eljárni (továbbra is választható, illetve alkalmazható maradt azonban a 2015/830 rendelet az alábbi időpontig).

2023 január 1. után valamennyi forgalomba lévő termék biztonsági adatlapjának meg kell felelnie e rendeletnek, vagyis valamennyi biztonsági adatlapot aktualizálni szükséges 2022. december 31.-ig.

A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete, illetve az ahhoz kiadott helyesbítés ITT található.

Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei, 2020/878 szerinti biztonsági adatlap minta

 

Szolgáltatás ajánló